Privātuma politika

SIA "LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS" PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS PAR PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS IETVAROS VEIKTO PERSONAS DATU APSTRĀDI  

1. Informācija par pārzini
Mūsu nosaukums ir SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", reģistrācijas numurs: 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas ielas 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 63050220 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: llkc@llkc.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju vai rakstot mūsu personas datu aizsardzības speciālistam uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@llkc.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā LLKC sniegto pakalpojumu ietvaros, personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Uzsākot izmantot mūsu nodrošinātos pakalpojumus vai apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs nodrošināsim Jums piekļuvi šim paziņojumam. Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši klienti (piemēram, klientu pārstāvju, klientu kontaktpersonu un klientu darbinieku dati).

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, pakalpojumu līgumos, vai, ja apmeklēsiet mūsu Interneta vietnes, tiks apstrādāti tīmekļa vietnes pārlūkošanas dati – šo apstrādi regulē LLKC Sīkdatņu politika).

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a)  Pakalpojumu sniegšanai pēc Jūsu pieprasījuma, ja pakalpojuma sniegšanas nolūkā tiek noslēgts līgums, tad arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mēs sniedzam ekspertīzi, konsultācijas un citus pakalpojumus lauksaimniecības, (augkopības, lopkopības, ekonomikas, grāmatvedības, lauku attīstības, tālākizglītības), mežsaimniecības, zivsaimniecības un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomās. Šie pakalpojumi ietver, piemēram, ekonomiskās analīzes pakalpojumus, pilna spektra grāmatvedības pakalpojumus (klienta rēķinu izrakstīšana, finanšu datu fiksēšana, atspoguļošana, darbinieku darba algu aprēķins u.c.), projekta pieteikuma sagatavošanu un projekta izpildes uzraudzību, demonstrējumu ierīkošanu, pētījumu veikšanu un demonstrējuma datu analīzi, meža apsaimniekošanas pakalpojumu administrēšanu, tehnisko novērtējumu un skiču sagatavošanu, inventāra pārbaužu veikšanu, sertifikāciju u.c. pakalpojumus. Mēs īstenojam akreditētas profesionālās pilnveides mācību programmas (Lauksaimniecības pamati, Bioloģiskā lauksaimniecība, Saldūdens zivju un vēžu akvakultūra, Daiļdārzu veidošana lauku sētā), īstenojam mācības, kursus un seminārus noteiktu projektu ietvaros, kā arī organizējam maksas kursus pēc tirgus pieprasījuma.  

Pakalpojumu sniegšanas ietvaros apstrādāto personas datu kategorijas ir atkarīgas no Jūsu pieprasījuma, no pakalpojuma veida, kuru mēs nodrošinām, kā arī gadījumos, kad par pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts līgums – no līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamā datu apjoma. Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, sazināties ar Jums jautājumos, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), apstrādāt konkrēta pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu, atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.  

Šim nolūkam un iepriekš norādītajiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus klienta (tā pārstāvja, kontaktpersonas, darbinieku un/vai sadarbības partneru), izglītojamā vai apmācāmā personas datus atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida:

 • identificējošus datus (vārds, uzvārds, noteiktiem pakalpojumiem arī personas kods);
 • kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, noteiktiem pakalpojumiem arī deklarētā adrese, objekta adrese);
 • konkrētu pakalpojumu, piemēram, konsultāciju, ekonomiskās analīzes, grāmatvedības pakalpojumu ietvaros klienta izpausti dati, ko tas darījis zināmus, jo īpaši finanšu un saimnieciskie dati (ieņēmumi, izdevumi, apgrozījums, norēķinu termiņi, plānotā un ražotā produkcija vai sniegtie pakalpojumi, platības, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, ražība, izmantotās tehnoloģijas, klienta sadarbības partneru dati, klienta darbinieku algu dati un citi konkrētu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie dati atkarībā no pakalpojuma veida);
 • norēķinu veikšanai nepieciešamie dati (bankas konta numurs, sniegtie pakalpojumi, pakalpojumu izmaksas un samaksas termiņi);
 • izglītošanas un apmācību ietvaros ar apmācību procesu saistīti dati (apmeklējums, apgūtie mācību priekšmeti, vērtējumi u.c. dati).


Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 6.panta pirmās daļas a punkts) – attiecībā uz pakalpojuma pieprasīšanas faktu un pakalpojuma pieprasītāja sākotnēji sniegtās informācijas apstrādi;
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz to pakalpojumu sniegšanu, par kuriem ar pakalpojumu pieprasītāju tiek noslēgts līgums;
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta kontaktpersonas vai pārstāvja identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana, nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, pierādījumu nodrošināšana iespējamo prasījumu un tiesvedības gadījumā.  b) Valsts deleģēto uzdevumu veikšanai  

Šī nolūka ietvaros mēs veicam:

 • informācijas analīzes un apmaiņas pasākumus, kas saistīti ar ražu prognozēšanu un prognozēšanas sistēmas uzturēšanu, lauksaimniecības nozaru bruto seguma aprēķināšanu, saimniecību uzskaites datu tīklam nepieciešamās informācijas sagatavošanu, statistikas datu iegūšanu un apkopošanu;
 • pasākumus Valsts lauku tīkla sekretariāta un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšanai, piemēram, informatīvu pasākumu īstenošanu lauku teritoriju iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmējiem, zivsaimniecības nozares organizācijām par atbalsta iespējām un attiecīgo nozaru aktualitātēm (semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi, konkursi, informatīvo ziņu lapu izdošana), nodrošinām atbalstu mazo uzņēmumu attīstībai un lauku jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai;
 • makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu elektroniskās iegādes platformas uzturēšanu, nodrošinām šo karšu iegādes iespēju citu uzņēmumu tirdzniecības vietās, kā arī informācijas saglabāšanu un sniegšanu uzraudzības dienestiem par iegādātajām kartēm.

 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus klientu (saimniecību īpašnieku), pasākumu, konkursu un mācību dalībnieku, kā arī makšķerēšanas karšu pircēju personas datus atbilstoši konkrētā deleģētā uzdevuma izpildei:

 • identificējošus datus (vārds, uzvārds, personas kods);
 • kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese);
 • saimnieciskās darbības dati statistikas un SUDAT saimniecību datu apkopošanas mērķiem (darbinieki, platības, ganāmpulka informācija, saražotā produkcija un jebkādi citi dati saskaņā ar MK not. Nr.195 (04.04.2017.);
 • informācija par makšķerēšanas karšu iegādi (par iegādātajām makšķerēšanas kartēm, to derīguma termiņš, iegādes laiks, pirkumu vērtība, kartes īpašnieka dati, Maksātāja dati, valsts nodevas apmērs);
 • informācija par dalību pasākumā (apmeklētais pasākums, datums, informācija par to, vai piekritis uzaicinājumu saņemšanai dalībai citos pasākumos
 • cita informācija (CV, biznesa plāns, novads, kuru pārstāv, darbības veids/nozare, intereses).

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • apstrāde īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e punkts).


c) Normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei  

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības, piemēram, nodrošināt trauksmes celšanas sistēmas ieviešanu un darbību, veikt klientu izpēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei, kā arī ievērot likuma Par grāmatvedību, Arhīvu likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

Šī nolūka ietvaros mēs varētu apstrādāt sekojošus klientu, to pārstāvju, noteiktos gadījumos arī patieso labuma guvēju, ģimenes locekļu, darījumu partneru un darbinieku personas datus:

 • identificējošus datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošu dokumentu dati);
 • kontaktinformāciju (tālruņa Nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese);
 • jebkāda klienta identifikācijas kartē vai riska izvērtēšanas anketā norādīta informācija (piemēram, darba vieta, amats, informācija par politiski nozīmīgas personas statusu, saistītās personas);
 • jebkāda trauksmes cēlēja sniegtā informācija (piemēram, informācija par saistību ar iespējamo pārkāpumu);
 • grāmatvedības reģistru uzturēšanai, ierakstu veikšanai, attaisnojuma dokumentos norādāmais nepieciešamais datu apjoms (saimniecisko darījumu dati, pārdotie produkti vai pakalpojumi, to cenas, samaksas termiņi, darījuma partneri, darba algu saņēmēji un izmaksas dati, nodokļu aprēķini u.c.).

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) - attiecībā uz grāmatvedības reģistros, rēķinos un citos attaisnojuma dokumentos iekļaujamo datu apjomu un pakalpojumu sniegšanas ietvaros iegūtu datu saglabāšanu, lai izpildītu normatīvo aktu, piemēram, likuma “Par grāmatvedību”, Arhīvu likuma prasības; attiecībā uz trauksmes cēlēju sistēmas darbības ietvaros apstrādātajiem personas datiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e punkts) – attiecībā uz datu apstrādi, ko veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes ietvaros.


d) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai  

Šī nolūka ietvaros mēs publicējam materiālus (tajā skaitā aprakstus, fotogrāfijas un videoierakstus) no mūsu organizētiem pasākumiem un apmācībām, lai popularizētu dažādus mūsu rīkotos pasākumus un aktivitātes, kā arī lai veicinātu interesi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un lauksaimniecību kopumā. Mēs veicam sabiedrības informēšanu par dažādām aktualitātēm ar mediju starpniecību, kā arī nodrošinām apgāda darbību, kas izdod tādus materiālus kā piemēram, “e-Lauku Lapa”, “Zivju Lapa” elektroniski.  

Mēs varētu Jums sūtīt komerciālus paziņojumus, kā arī informēt par plānotajām aktivitātēm, pasākumiem un apmācībām, gadījumā, ja būsim saņēmuši Jūsu piekrišanu šāda veida komunikācijas saņemšanai. Mēs apkopojam mājaslapu un to sadaļu apmeklējuma statistiku, lai marketinga nolūkos veiktu mūsu uzturēto mājaslapu un to konkrētu sadaļu apmeklējuma analīzi.  

Iepriekš norādītā nolūka ietvaros mēs varētu apstrādāt vismaz sekojošus personas datus atkarībā no konkrēta apstrādes apakšnolūka:

 • identificējošus datus (vārds, uzvārds, personas kods);
 • kontaktinformāciju (tālruņa Nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese);
 • no IP adreses apmeklētās mājaslapas sadaļas un tajās pavadītais laiks;
 • fotografēšanas un filmēšanas gadījumā – personas izskats, uzvedība, darba process, atrašanās vieta, laiks, pasākumus;
 • citi dati (nodarbošanās vai darba vieta, amats, pārstāvētais uzņēmums, intereses, jebkādi citi ar aktualitāti vai pasākumu saistīti dati, informācija par to vai persona piekritusi komunikācijas par plānotajām aktivitātēm, pasākumiem un apmācībām saņemšanai).

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts), piemēram, informācijas saņemšanai par aktualitātēm, plānotajām aktivitātēm, pasākumiem vai apmācībām;
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts) gadījumā, ja par dalību pasākumā ar Jums tiek noslēgts līgums, kas paredz pasākuma norises gaitas fiksēšanu un atspoguļošanu;
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, popularizēt dažādus mūsu rīkotos pasākumus un aktivitātes, kā arī veicināt interesi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem; iegūt informāciju par mājaslapu un konkrētu sadaļu apmeklējuma statistiku.

e)  Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana  

Šī nolūka ietvaros mēs veicam mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus noteiktu funkciju (piemēram, apsardzes) veikšanai, uzraugām piekļuvi informācijas sistēmām. Atsevišķos gadījumos, ja tiek konstatēti konkrēti riski,  mēs varētu uzraudzīt sava un klientu komercnoslēpuma aizsardzību, piemēram, kontrolējot izejošos sūtījumus.

Šim nolūkam mēs apstrādājam vismaz sekojošus personas datus:

 • video ierakstos esošos datus (personas izskats, atrašanās vieta, laiks un uzvedība);
 • dati par pieslēgšanos informācijas sistēmām (lietotājvārds, veiktās darbības, laiks);
 • izejošo sūtījumu dati (identificējoši dati, kontaktinformācija, atsevišķos gadījumos, ja tiek konstatēti konkrēti riski - izejošā e-pasta saturu).

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – nodrošināt drošību, novērst mantisko interešu apdraudējumu, uzraudzīt komercnoslēpuma aizsardzību.


f) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai  

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu, kā arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu elektroniskās iegādes platformas uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.  

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – nodrošināt ērtu, ātru, drošu IT sistēmu un platformas darbību.

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu vai darba uzdevumu izpildei;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, informācijas sistēmu izstrādātāji un uzturētāji (piemēram, “BATSOFT SIA”), apsardzes ārpakalpojuma sniedzēji, citi apstrādātāji, kuri nolīgti veikt personas datu apstrādi mūsu uzdevumā;
 3. uzraugošās un tiesībsargājošās iestādes pēc rakstveida pamatota pieprasījuma vai tiesību aktos noteiktajos gadījumos, zvērināti tiesu izpildītāji;
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, revidenti, projektu partneri, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas procesa administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus.
6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
 1. informācijas sistēmu izstrādātāji un uzturētāji (piemēram, “BATSOFT SIA”);
 2. apsardzes ārpakalpojuma sniedzēji;
 3. citi apstrādātāji, kuri nolīgti veikt personas datu apstrādi mūsu uzdevumā.
Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?
Pamatā mūsu sniegto pakalpojumu ietvaros mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Izņēmuma gadījumos, piemēram, kad organizējam pasākuma dalībnieku ceļošanu uz valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, varētu tikt nodoti personas dati, kas nepieciešami ceļojuma organizēšanai (piemēram, viesnīcas rezervēšanai), tomēr šādos gadījumos Jūs tiksiet atsevišķi informēti pirms personas datu nodošanas par datu nodošanas nepieciešamību un tiesisko pamatu.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:
 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem: 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura, e-pasta maiņa vai citu personas datu izmaiņas, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā –  Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00;
 2.  iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018;
 3.  nosūtot attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pastu: llkc@llkc.lv vai das@llkc.lv
Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtējam tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai sniegtu Jums pakalpojumus pēc Jūsu pieprasījuma, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības un mums saistošos juridiskos pienākumus, kā arī lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
 1.  no Jums, ja sazināsieties ar mums un pieprasīsiet noteiktu pakalpojumus sniegšanu;
 2. līguma slēgšanas un izpildes procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 3. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
 4. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 5. tīmekļa vietnēs www.llkc.lv, www.laukutikls.lv, www.makskeresanaskarte.lv, www.manacope.lv, www.manslauks.lv, www.novadagarsa.lv, www.veselsaugs.lv www.llkckratuve.lv, www.talmaciba.llkc.lv, www.lielozoli.lv, www.meikatons.lv, izmantojot sīkdatnes;
 6.  atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, LAD, ja Jūs piešķirsiet mums piekļuvi savam LAD profilam;
 7. ja apmeklēsiet mūsu telpas un īpašumus, kas aprīkoti ar videonovērošanas sistēmu – no videonovērošanas ierakstiem.
13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Pakalpojumu sniegšanas ietvaros apstrādātos personas datus mēs neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

      [1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs.
Lauku attīstības nodaļa
Adrese
Rīgas ielā 34,
Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs.
Lauku attīstības nodaļa
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Pašlaik notiek darbi pie lapas uzlabošanas, drīzumā lapa būs atkal pieejama.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.