Lietošanas noteikumi / Distances līgums

Noteikumos lietotie termini:

Etirgus – Platformas uzturētāja izveidotā tiešsaistes tirdzniecības vietne, kas atrodas interneta tīmekļa vietnē novadagarsa.lv/etirgus.

Noteikumi – šie etirgus lietošanas noteikumi, kā arī to papildinājumi un grozījumi, kas ir publicēti interneta tīmekļa vietnē novadagarsa.lv/etirgus. Noteikumi nosaka etirgus lietošanas kārtību, Preces pirkšanas, apmaksas un piegādes kārtību, kā arī tiesiskās attiecības starp Pircēju un Saimniecību, un Saimniecību un Platformas uzturētāju.

Pārdevējs – etirgū publicēta Saimniecība, kas uztur savu produkcijas apjomu, sazinās ar Pircēju un veic piegādi Pircējam.

Lietotāji – ir platformā reģistrējušies Pārdevēji un Pircēji.

Pircējs – rīcībspējīga fiziskā (ir sasniegusi 18 gadus vecumu) vai juridiskā persona, kas reģistrējas Etirgū un iegādājas Preci.

Platformas uzturētājs – etirgus izstrādātājs, kas rūpējas par Etirgus noteikumu ievērošanu, veicina vietējas produkcijas pieejamību Pircējam.

Saimniecība – vietējais ražotājs vai pārstrādātājs, kas Preces ražošanā izmanto vismaz 70 % vietējas izcelsmes sastāvdaļas.

Pirkuma līgums – līgums par Preces pārdošanu un piegādi, kas ir noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju un kam ir piemērojami šie Noteikumi.

Prece – jebkura prece, kura ir izvietota Etirgū Pircējam redzamā veidā, un kuru Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

1. VISPĀRĪGIE PUNKTI

        1.1. Pirms sākt lietot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (reģistrācijas Nr. 40003347699, adrese – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, Latvija), turpmāk tekstā – LLKC, interneta vietni www. novadagarsa.lv/etirgus, lūdzam rūpīgi izlasīt Noteikumus .

        1.2. Apmeklējot interneta vietni novadagarsa.lv/etirgus vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

        1.3. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni novadagarsa.lv/etirgus, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

        1.4. Veicot pasūtījumu Etirgū, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem.

        1.5. Ja piekļūšana Etirgum, reģistrācija Etirgū vai pasūtījuma veikšana nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Platformas uzturētāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.     

        1.6. Platformas uzturētājs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā dienā, kas tie ir publicēti Etirgus tīmekļa vietnē. Pircējam tiek piemēroti Noteikumi, kas ir publicēti Etirgus vietnē Preču pasūtīšanas brīdī.

        1.7. Platformas uzturētājam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Lietotāju izmantojamos pakalpojumus vai atcelt Lietotāju reģistrāciju, ja Platformas uzturētājs uzskata, ka Lietotājs, izmantojot Etirgu, var pārkāpt vai pārkāpj Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Etirgus darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

        1.8. Lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē Etirgū norādīto kārtību.

2. PIRKUMA LĪGUMA PRIEKŠMETS

        2.1. Pircējs pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Etirgū izvietoto un Pircēja izvēlēto Preci saskaņā ar Noteikumiem.

        2.2. Noteikumi ir saistoši visiem Preču pirkumiem, kas izdarīti Etirgū.

        2.3. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis Preces pasūtījumu Etirgū, samaksāja par Preci un saņēma apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu. Pirkuma līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.

3. REĢISTRĀCIJA E-TIRGŪ

        3.1. Pircējam, kurš vēlas pasūtīt Preci Etirgū, ir jāreģistrējas kā privātpersonai vai juridiskai personai. Lai kļūtu par reģistrētu Etirgus lietotāju personai ir:

        3.1.1. Jāienāk Etirgū, izmantojot savu faceboo.com vai google.com profilu, vai

        3.1.2.. Jāpievienojas Etirgum, izveidojot savu lietotāja profilu. Lietotāja profila izveidei jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija (fiziskām personām: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, parole u.c., bet juridiskas personas papildus norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas Nr. juridisko adresi, PVN maksātāja numuru un bankas kontu).

        3.4. Reģistrējoties Etirgū, Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.

        3.5. Lietotāja sniegtie reģistrācijas dati tiek atspoguļoti Etirgus sadaļā “Mans profils”. Lietotājs ir atbildīgs par sadaļā “Mans profils” esošo datu pareizību un aktualitāti. Gadījumā, ja sadaļā “Mans profils” norādītie Lietotāja dati ir mainījušies, Lietotājam ir pienākums tos nekavējoties atjaunot.

        3.6. Pēc reģistrācijas Lietotājs ir atbildīgs, ka Lietotāja izveidotā parole netiek atklāta trešajām personām, kā arī, ja Lietotājs pazaudē piekļuves datus, viņam ir pienākums nekavējoties informēt par to Platformas uzturētāju, izmantojot Noteikumos vai Etirgū norādīto tālruni vai e-pastu, un sekot turpmākiem Platformas uzturētāja norādījumiem.

        3.7. Lietotājs ir atbildīgs par jebkurām Etirgū veiktām darbībām, kas ir izdarītas, pieslēdzoties Etirgū ar Lietotāja piekļuves datiem. Ja Etirgum pieslēdzas trešā persona, izmantojot Pircēja vai Pārdevēja piekļuves datus, Platformas uzturētājs šo personu uzskata par Lietotāju.

        3.8. Gadījumā, ja Pircējs vēlas saņemt uz savu e-pastu un/vai mobilo telefonu (sms veidā) Pārdevēja vai viņa partneru jaunumus, informatīvos un reklāmas paziņojumus/piedāvājumus, tad veicot reģistrāciju vai savā lietotāja kontā Pircējs atzīmē laukumu “ Es piekrītu saņemt novadagarsa.lv/etirgus piedāvājumus e-pastā”. Ja Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētos laukumus vai vēlāk ir atteicies no informācijas saņemšanas, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, konta reģistrācijas apstiprinājums, rēķins, informāciju par pasūtījuma atcelšanu, u.tml.). Pircējs nevar atteikties no ziņas saņemšanas par savu pasūtījumu e-pastā, jo tā ir Pirkuma līguma sastāvdaļa. Reģistrējoties un veicot pirkumu Pircējs piekrīt saņemt ziņas par savu pasūtījumu e-pastā.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDE

        4.1. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvos aktu prasībām un Platformas uzturētāja izstrādāto Privātuma politiku. Ar Privātuma politiku var iepazīties šeit.

        4.2. Apstrādājot un glabājot Lietotāju datus, Platformas uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

        4.3. Lietotāju sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai identificētu Pircēju un Pārdevēju. Pircēja norādīto Preces saņēmēju, organizētu Preces pārdošanu un piegādi, izrakstītu grāmatvedības dokumentus, atmaksātu Pircējam pārmaksātu naudu par atgriezto Preci, administrētu parādsaistības, izpildītu citas no šo Noteikumu un likuma izrietošās saistības u.c. Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

        4.4.Lietotāja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem tikai ar Lietotāja piekrišanu.

5. PRECES PASŪTĪŠANA

        5.1. Pircējs var pasūtīt Preci Etirgū. Pārdevējs patur tiesības nepārdot un nepiegādāt Preces par kopsummu, kas ir zemāka par attiecīgajam pārdošanas veidam noteikto ālo summu

        5.2. Katrs Pārdevējs var noteikt savu piegādes veidu un maksu par piegādi.

        5.3. Pircējs izvēlas Preci, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām, cenu un derīguma termiņu.

        5.4. Etirgū izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču un Preču iepakojuma fotoattēls var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

        5.5. Pārdevējs neatbild, ka Preču attēls Etirgū pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no Preču izskata dabā.

        5.6. Pasūtījuma veikšana Etirgū:

            5.6.1. Pircējs veido pasūtījumu, nospiežot pie izvēlētas Preces pogu “Pievienot grozam”. Pievienojot Preci iepirkuma grozam, Prece vēl netiek nopirkta. Iepirkuma groza saturu Pircējs var brīvi mainīt līdz Preces apmaksas brīdim.             

            5.6.2. Pircējs norāda Preces piegādes informāciju (piegādes adresi, pakomātu vai izņemšanas vietu), kā arī Preces saņēmēja vārdu, uzvārdu un telefona numuru (ja Preces saņēmējs nav Pircējs).     

            5.6.3. Pircējs apliecina, ka piekrīt iegādāties Preci saskaņā ar Noteikumiem.     

            5.6.4. – te vajadzētu par apmaksas kārtību – “Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu saskaņā ar Noteikumu 6. nodaļu”     

        5.7. Pircējs ir atbildīgs par iepirkuma groza izveidi un korektas piegādes informācijas norādīšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajai personai tādēļ, ka Pircējs, piemēram, ir pievienojis iepirkuma grozam nevēlamu Preci, norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.

        5.8. Saņemot Pircēja pasūtījumu un pilnu samaksu, Pārdevējs ne vēlāk kā 16 stundu laikā no pasūtijuma izdarīšanas brīža nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad lūdzam Pircēju sazināties ar Platformas uzturētāju pa e-pastu: tirgus@novadagarsa.lv vai telefoniski - 28021916.

        5.9. Gadījumā, ja Pircējs vēlas iegādāties alkoholiskos dzērienus vai enerģijas dzērienus:

            5.9.1.Pircējs var pasūtīt alkoholiskos dzērienus jebkurā diennakts laikā, taču tā piegāde (Preces nodošana) var notikt tikai un vienīgi laika posmā no plkst. 8.00 līdz 22.00. Ja kāda iemesla dēļ piegādes laiks iziet ārpus noteiktā atļautā alkohola piegādes laika (plkst. 8.00 – 22.00), alkohols Pircējam netiks izsniegts;     

            5.9.2. pirms pirkuma apmaksas, Pircējam ir nepieciešams apliecināt savu identitāti un vecumu (ka ir vismaz 18 gadus vecs), izmantojot kādu no Etirgus piedāvātajiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;

            5.9.3.samaksa par alkoholu ir atļauta, izmantojot tikai bezskaidras naudas norēķinus;

            5.9.4. alkohola vai enerģijas dzēriena piegādes brīdī Preces saņēmējam ir pienākums uzrādīt kurjeram vai Pārdevējam spēkā esošu personas apliecinošu dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas karti). Preces saņēmējam neuzrādot derīgu personas apliecinošu dokumentu vai noskaidrojot, ka Preces saņēmējs ir jaunāks par 18 gadiem, kurjers alkoholu vai enerģijas dzērienu nenodod un ir uzskatāms, ka Preču (alkohola/enerģijas dzēriena) piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

            5.9.5. Informācija par speciālo Pārdevējam izsniegto atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai ir pieejama katras individuālās Saimniecības publiski pieejamā profilā.

        5.10. Pēc pasūtījuma apmaksas, to vairs nevar papildināt.

6. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

        6.1. Preces cena Etirgū ir norādīta euro un cenā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

        6.2. Etirgū Pārdevējs pārdod Pircējam Preci par cenu, kas ir norādīta Etirgū pie katras Preces pasūtījuma veikšanas brīdī. Tomēr, ja starplaikā starp pasūtījuma uzsākšanu un pabeigšanu Preces cena ir mainījusies, Pircējam būs saistoša tāda Preces cena, kādu sistēma uzrādīs Preces apmaksas brīdī.

        6.3. Pārdevējs neatbild par precīza pasūtītās Preces svara nodrošināšanu. Summa, kas aprēķināta un iekasēta par izpildītā pasūtījuma sveramajām precēm, tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā svara. Pārdevējs garantē, ka gadījumā, ja Preces faktiskais svars ir lielāks (līdz 0,050 vienībām) par Pircēja pasūtīto Preces svaru, Pircējam netiks aprēķinātā papildmaksa. Pārdevējs, piegādājot Preci Pircējam, gadījumos, kad Preci nav iespējams nosvērt precīzi pasūtītajam daudzumam, piegādā par 0,050 svara vienībām vairāk nekā norādīts pasūtījumā, nekad mazāk.

        6.5. Pircējs samaksā par Preci, pakošanu un piegādi (ja maksa par piegādi tiek piemērota - sk. Noteikumu 7.sadaļu) saskaņā ar Noteikumos atļauto maksāšanas veidu.

        6.6. Veicot pasūtījumu Etirgū, Pircējs samaksā par Preci uzreiz pēc pasūtījuma pabeigšanas (t.i. pēc iepirkuma groza izveides un piegādes adreses), izmantojot iešsaistes režīmu caur AS “Swedbank””, AS “Seb banka”, AS “Citadele banka” vai Luminor Bank AS internetbanku. Par maksājuma apkalpošanu kredītiestāde no Pircēja var iekasēt komisijas maksu atbilstoši kredītiestādes cenrādim.

        6.7. Samaksa par Preci un izvēlēto piegādes veidu (ja maksa par piegādi tiek piemērota) uzskatāma par veiktu brīdī, kad Platformas uzturētājs ir saņēmis maksājuma summu pilnā apmērā.

7. PRECES PIEGĀDE

        7.1. Preces pasūtīšanas brīdī ir spēkā Etirgū norādītā Preces piegādes maksa.

        7.2. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā Latvijas Republikas teritorijā.

        7.3. Pārdevējs veic Preces piegādi pasūtījumā norādītā adresē un laika posmā, vai Pircējs izņem Preci Pārdevēja norādītajos saņemšanas punktos.

        7.4. Pēc pasūtījuma pabeigšanas, bet līdz piegādes uzsākšanai, Preču piegādes laiku un vietu ir iespējams mainīt, sazinoties ar Pārdevēju telefoniski vai pa e-pastu, ko ir norādījis konkrētās Preces Pārdevējs savā publiski pieejamā profilā.

        7.5. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja Preces piegāde kavējas neparedzamu un/vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

        7.6. Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona bez kavēšanās saņem Preci piegādes brīdī Preces pasūtījumā norādītajā piegādes adresē un laika posmā. Ja pasūtījumu norādītajā piegādes adresē Preci saņem cita persona, uzskatāms, ka Preci saņēmis Pircējs. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja Preci piegādes adresē saņem cita persona.

        7.7. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona Preces piegādes laika posmā atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, pēc pieprasījuma uzrādītu personu apliecinošu dokumentu un pieņemtu Preci.

        7.8. Ja Prece Pircējam tiek piegādāta ar kavēšanos vai netiek piegādāta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preces piegādes termiņu pārkāpšanu.

        7.9.Ja Pircējs nav nodrošinājis 7.viii.punkta izpildi, Pārdevējs neatbild par Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar Preces piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt izmaksas un zaudējumu atlīdzību no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pircējam tā nav izsniegta un ir atgriezta Pārdevējam.

        7.10. Saņemot Preci, Pircēja vai Pircēja pasūtījumā norādītās personas pienākums ir pārliecināties par to, vai piegādātā Prece un tās daudzums atbilst pasūtījumam.

        7.11. Pēc pasūtījuma, kurš izveidots Etirgū, saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastā attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķins ir pieejams arī klienta profilā.

        7.12. Pircējs rīkojas atbilstoši Noteikumu 7.13. punktā noteiktajam gadījumā, ja Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona piegādes brīdī konstatē, ka:

            7.12.1.. Preces iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai

            7.12.2.. Prece daudzums neatbilsts rēķinā norādītajam, vai

            7.12.3.. Prece piegādāta ar nokavējumu,

        7.13. Noteikumu 7.12. punktā noteiktajos gadījumos Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā piegādes dienā ir jāinformē Pārdevējs, nosūtot atbilstošu paziņojumu Pārdevējam- Saimniecībai, kas saražojusi konkrēto Preci uz e-pastu vai informējot par tālruni. Gadījumos, kad nav iespējams sazināties ar Pārdevēju Pircējs vēršas pie Platformas uzturētāja rakstot e-pastu:tirgus@novadagarsa.lv un izklāsta gadījuma apstākļus. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka Prece ir piegādāta laicīgi, rēķinā noteiktajā daudzumā un bez arējiem bojājumiem. Pārdevējs neatbild par tādām Preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas šajā punktā noteiktajā kārtībā. Pārdevējs pārbauda Pircēja paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

        7.14. Ja Preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona nav sastopama, norādītajai adresei nevar piekļūt, attiecīgās Preces pirkšanai ir noteikti vecuma ierobežojumi u. c. objektīvi iemesli):

        7.15. Prece netiek sūtīta atkārtoti, un Pārdevējs var vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma.

        7.16. Par Preci veiktā samaksa netiek atgriezta.

        7.17.. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam Preci mazākā daudzumā un piegādāto Preču summa ir mazāka, nekā Pircējs apmaksāja, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto Preci šādā kārtībā:

            7.17.1. Pārdevējam ir jāinformē 8 stundu laikā Platformas uzturētājs

            7.17.2..Summu par nepiegādātajām precēm Platformas uzturētājs atmaksā Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

8. PATĒRĒTĀJA PRASĪJUMS PAR PIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI

        8.1. Pircējs, kas ir Patērētājs, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību Pirkuma līgumam noteikumiem. Detalizētāk par Patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota Pirkuma līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, var izlasīt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi”, kas ir atrodams šeit.

        8.2. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

        8.3. Prece nav uzskatāma par neatbilstošu Pirkuma līguma noteikumiem gadījumā, ja pirms Pirkuma līguma slēgšanas Pircējs ir brīdināts par Preces defektiem, nepienācīgu kvalitāti vai neatbilstību Pirkuma līguma noteikumiem (piemēram, pie Preces apraksta ir atzīme, ka tai ir defekts vai tā ir nocenota).

9. ATTEIKUMA TIESĪBAS

        9.1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta nosacījumiem patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

            9.1.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;

            9.1.2. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

            9.1.3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

            9.1.4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

            9.1.5. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

            9.1.6. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

        9.2. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem - prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta."

10. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS, SŪDZĪBAS UN STRĪDU IZSKATĪŠANA KĀRTĪBA

        10.1.Noteikumi sastādīti un interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

        10.2.Visus strīdus, kas Pusēm rodas par Noteikumu izpildi, par Preču pieejamību vai kvalitāti Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā, Pircējam un Pārdevējam cenšoties panākts vienošanos.   

        10.3. Gadījumā, ja strīdu starp Pircēju un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz platformas uzturētājam iesniegumu, izklāstot: savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi (juridiskai personai: nosaukumu, reģistrācijas Nr. un juridisko adresi) un kontaktinformāciju; iesnieguma iesniegšanas datumu; strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus vai foto (ja iespējams).

        10.4. PLATFORMAS UZTURĒTĀJS 10 (DESMIT) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstveida atbildi uz iesniegumu, nosūtot to uz iesnieguma norādīto saziņas adresi, un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Pircēja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

        10.5. Ja objektīvu iemeslu dēļ Noteikumu 10.4.punktā minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja iesniegumu, platformas uzturētājs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

        10.6. Ja platformas uzturētājs uzskata, ka Pircēja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt Pircējam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē Pircēju. Ja Pircēju apmierina PLATFORMAS UZTURĒTĀJA piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

11. INFORMĀCIJA SAIMNIECĪBĀM PAR E-TIRGUS IZMANTOŠANAS MAKSU

        11.1. Platformas uzturētājs šobrīd nepiemēro Saimniecībām maksu par e-tirgus izmantošanu savu Produktu izvietošanai. Par izmaiņām Saimniecības tiks informētas.

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs.
Lauku attīstības nodaļa
Adrese
Rīgas ielā 34,
Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs.
Lauku attīstības nodaļa
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Pašlaik notiek darbi pie lapas uzlabošanas, drīzumā lapa būs atkal pieejama.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.